Przekształcenie Spółki Aksound

Dodany 17.11.2021 przez Aksound w Aktualności

Szanowni Państwo,

Spółka Aksound spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Piekarska 27, 91-314 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495402 (dalej "Spółka przekształcona") niniejszym zawiadamia, iż w dniu 17.11.2021 r. uległa przeszktałceniu w trybie przepisów art. 581 kodeksu spółek handlowych w spółkę jawną pod firmą: Aksound spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dalej jako "Spółka przekształcona"), która zarejestrowana została w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000933142.

W wyniku dokonanego przekształcenia Spółka Przekształcona nabyła z mocy prawa, na podstawie art. 533 §1 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków Spółki Przekształconej. Numery NIP oraz Regon Spółki Przekształcanej pozostają bez zmian.

Wobec powyższego prosimy o umieszczenie nowego podmiotu w Państwa bazie danych, a także kierowanie wszelkiej korespondencji począwszy od dnia 17.11.2021 r. na nowy podmiot, tj.:

AKSOUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Piekarska 27, 91-314 Łódź
NIP: PL 7272791396
REGON: 101724754

Dotychczasowe zasady współpracy wynikające z umowy/zamówienia nie ulegną żadnym zmianom, w szczególności umowy/zamówienia pozostaną w mocy w pełnym zakresie, a wszdelkie obowiązki z nich wynikające będą wykonywane na dotychczasowych zasadach przez AKSOUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Bez zmian pozostaną dane adresowe przedsiębiorstwa, numery kont bankowych, numery telefonów i inne dane kontaktowe oraz dane osób wyznaczonych do kontaktu z kontrahentami AKSOUND. Zmiana ta nie wpłynie także na warunki dotychczasowej współpracy.

Wskazujemy jednocześnie, że z uwagi na zasadę ciągłości podmiotowej w przypadku przekształcenia, z formalnoprawnego punktu widzenia brak jest obowiązku zawierania aneksów do umów zawartych przez Spółkę Przekształcaną.

Prosimy o wskazanie czy pomimo powyższego wnoszą Państwo o zawarcie Aneksu do Umowy odzwierciedlającego zaistniałe zmiany podmiotowe.

Oryginał dokumentu, również w wersji angielskiej, dostępny jest tutaj.